Regulamin » DUNIN
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

I. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem dunin.eu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym pod adresem dunin.eu Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Sklep Internetowy – sklep internetowy zarejestrowany pod adresem internetowym dunin.eu, działający 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę prowadzony przez firmę DUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 62A, o numerze NIP: 547 20 60 638, REGON: 240556869, KRS: 0000274048;

Sprzedawca – Firma DUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 62A, o NIP: 547 20 60 638, REGON: 240556869, KRS: 0000274048;

Produkt/Towar – wszystkie rzeczy (zwane także jako towar) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny. Wszystkie towary dostępne w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej;

Zamówienie – formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu, określający Towary, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu lub wolę zawarcia Umowy Sprzedaży bezpośrednio w sklepie Partnera Handlowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru opcji dostawy: „Odbiór w sklepie”;

Umowa Sprzedaży / Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny towaru powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, cenę, ew. koszty wysyłki oraz inne istotne warunki; w przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji zakupu i odbioru zamówionego Towaru w sklepie wybranego Partnera Handlowego Sklepu Internetowego, zgodnie z pkt IV.6  niniejszego Regulaminu, Klient zawiera Umowę  Sprzedaży z Partnerem Handlowym w momencie odbioru Towaru u Partnera Handlowego i w takim wypadku zawarta Umowa Sprzedaży nie stanowi Umowy Sprzedaży na odległość.

Koszyk – usługa, która udostępniana jest każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu dostępnego pod adresem dunin.eu, polegająca na umożliwieniu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni;

Konto – przestrzeń dostępna dla Klienta w sklepie internetowym dunin.eu dająca szerszy dostęp do funkcjonalności sklepu w tym, np. zamówień, not, adresów dostawy, kuponów rabatowych i innych;

Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnej, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży;

Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach określonych w odrębnym dokumencie;

Zamówienia Indywidualne – zlecenie Klienta wykonania zamówienia na produkt który nie jest w standardowej ofercie sklepu i będzie wykonane na specjalne zamówienie u jednego z dostawców sklepu. Z uwagi na charakter Zamówienia Indywidualnego Sklep będzie pobierał min. 30% zaliczki na wykonanie zamówienia oraz poda datę realizacji zamówienia.

Partner Handlowy Sklepu Internetowego – podmiot zajmujący się sprzedażą lub dystrybucją produktów oferowanych przez Sklep Internetowy, na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dunin.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą sieci internetowej i platformy dunin.eu dostępnej pod tym adresem oraz pośredniczy w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a wybranym Partnerem Handlowym Sklepu Internetowego w przypadku opisanym w pkt IV.6 niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest konieczna w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca informuje, że wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego dunin.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ / ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym dunin.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają ew. kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia składane są przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem dunin.eu przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy Klient wskaże prawidłowe dane do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności adres dostawy i dane kontaktowe lub dokona wyboru opcji zakupu i odbioru zamówionego towaru u wybranego Partnera Sklepu Internetowego, zgodnie z pkt IV.6 niniejszego Regulaminu. Brak podania tych danych upoważnia Sklep Internetowy do anulowania Zamówienia.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą albo kurierem obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Klient ma możliwość skorzystać z opcji zapamiętania danych dla ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia zakładając Konto w Sklepie Internetowym dunin.eu. Wybrany przez Klienta login oraz hasło powinny pozostać jego tajemnicą. Dane logowania Klienta nie są znane Sprzedającemu. Istnieje możliwość odzyskania loginu i hasła na stronie logowania w Sklepie Internetowym.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem odnotowania wpłaty na koncie Sprzedającego za zamówiony Towar. W przypadku „Płatności za pobraniem” czas realizacji zamówienia liczony jest natychmiast od chwili jego odnotowania w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca umieszcza w sklepie produkty możliwe na zamówienie indywidualne, które podlegają każdorazowej wycenie z uwagi na indywidualny charakter
  zamówienia i nie mogą być oferowane w określonej cenie. Produkty za zamówienie indywidualne będą opisane w sklepie w cenie 0 PLN, która nie jest ceną sprzedaży
  tylko określa konieczność ustalenia ceny sprzedaży przez podanie odpowiednich wymiarów oraz ilości sztuk. Dopiero posiadając takie informacje Sprzedawca określi cenę sprzedaży.
 8. Zamówienie złożone na PRÓBKI (z dopiskiem „sample”)może zawierać maksymalnie 3 sztuki z jednego rodzaju produktu/koloru.

Zamówienia Indywidualne realizowane są dopiero po zapłacie zaliczki w wysokości ustalonej ze sprzedawcą Sklepu i realizowane są w ustalonym indywidualnie z Klientem terminem realizacji.

IV. KOSZTY I WYSYŁKA

 1. Towar wysyłany jest do Klienta na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Wszelkie nieprawidłowości w danych niezbędnych do realizacji zamówienia mogą spowodować opóźnienie w dostawie Towaru.
 2. Towar zazwyczaj wysyłany jest w przeciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego za pomocą przesyłki kurierskiej u wybranego operatora albo przesyłki paletowej. Z różnych przyczyn (pandemia, bardzo duża ilość zamówień itp. ) termin wysyłki może się opóźnić, jednak nie więcej niż 14 dni.
 3. Klient jest obciążony kosztami przesyłki określonymi w cenniku dostępnym na stronie „Dostawa i płatności” w Sklepie Internetowym dunin.eu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu dostawy i metody płatności wybranej przez Klienta.
 4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi wyraźne znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane albo uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Informujemy, że brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 6. Klient, zamawiając Towar, ma możliwość wybrania opcji odbioru Towaru w wybranym sklepie Partnera Handlowego Sklepu Internetowego – „Odbiór w sklepie”. W takim przypadku Klient dokonuje jedynie zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, natomiast nabywa Towar od Partnera Handlowego Sklepu Internetowego, zawierając z Partnerem Handlowym Umowę Sprzedaży, która nie stanowi umowy sprzedaży na odległość. W takiej sytuacji Klient reguluje cenę nabytego Towaru bezpośrednio na rzecz Partnera Handlowego w momencie odbioru Towaru. W chwili zawarcia Umowy Sprzedaży z Partnerem Handlowym Sklepu Internetowego do umowy tej znajdują zastosowanie przepisy ogólnie obowiązującego prawa, a w szczególności to Partner ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego Towaru.
 7. Punkty IV.1-5 nie znajdują zastosowania w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru zamówionego Towaru w sklepie wybranego Partnera Handlowego Sklepu Internetowego.

V. PŁATNOŚCI

 1. Na każdy zakupiony Towar w Sklepie Internetowym dunin.eu wystawiamy paragon lub na żądanie imienną fakturę dostarczaną do klienta wraz z zamówieniem lub przesyłką elektroniczną lub pocztą.
 2. Płatności za zakupiony Towar można dokonać:

a) przelewem na konto 81 1140 1049 0000 4116 9300 1001 wskazując nr zamówienia;

b) gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

c) szybkimi płatnościami PayU

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z panującymi zasadami, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedawca może wydłużyć ten okres w postaci Promocji, co wówczas będzie regulować regulamin tej Promocji. Postanowienie to nie znajduje zastosowania w przypadku nabycia Towaru w trybie opisanym w pkt IV.6 niniejszego Regulaminu.
 2. Zwracany Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie odesłany w pełni kompletny i nie będzie w żaden sposób uszkodzony ani nosić żadnych śladów używania.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Towar należy przesłać na adres naszego magazynu DUNIN Sp. z o.o. ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała
 4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz „Odstąpienia od umowy” dostępny do pobrania tutaj. Zwroty bez wskazanego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zapłaconej przez niego kwoty (ceny Towaru) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Klienta rachunek albo w przypadku braku wskazania, tą samą drogą, którą Klient wpłacił należność za Zamówienie.
 7. W przypadku odstąpienia od  Zamówienia Indywidualnych, które nie jest wynikiem złej jakości lub wady produktu zamawiający utraci zapłaconą zaliczkę, która odpowiada utracie wartości towaru, którego nie można odsprzedać innemu Klientowi sklepu z uwagi na charakter Zamówienia Indywidualnego opisanego w definicjach.

VII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacja zakupu Towaru w Sklepie Internetowym może nastąpić z następujących przyczyn: a) wady fabrycznej Towaru w chwili zakupu, b) wady powstałej w wyniku dostawy Towaru, c) niezgodności towaru z Zamówieniem, d) błędnej ilości dostarczonego Towaru
 2. W przypadku uszkodzeń powstałych w transporcie,  wymagane jest spisanie protokołu szkody z kurierem; jeśli nie udało się to w momencie dostarczenia Towaru, szkodę można zgłosić telefonicznie do firmy kurierskiej dostarczającej towar – do 6 dni.
 3. Reklamację wraz z pełną dokumentacją (formularz reklamacyjny, zdjęcia uszkodzonego towaru, protokół szkody-reklamacje transportowe) należy zgłosić do Działu Reklamacji na adres sklep@dunin.eu. Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania tutaj. Reklamacje bez przesłanego kompletu dokumentów lub poprawnie wypełnionego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku, gdy Sklep Internetowy nie posiada w magazynie Towaru podlegającego wymianie, może zaproponować Towar alternatywny albo w terminie do 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji odebrać wadliwy towar i zwrócić należności za jego zakup.
 5. Braki lub niezgodności towaru w dostawie powinny zostać zgłoszone do 7 dni od momentu dostarczenia przesyłki. Prosimy o dokładne sprawdzenie zamówionych produktów w tym terminie; po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie musi wpłynąć przed zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem towaru z podłożem, w innym przypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Firmę DUNIN obowiązuje 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji konsumenta.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do reklamacji, Towar należy przesłać na adres naszego magazynu DUNIN Sp. z o.o. ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała.
 8. Opisane w pkt VII.1-5 postanowienia nie znajdują zastosowania w przypadku nabycia Towaru w trybie opisanym w pkt IV.6 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku reklamacje rozpatrywane są przez Partnera Handlowego Sklepu Internetowego.

VIII. GWARANCJA

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem dunin.eu są fabryczne nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem dunin.eu podlegają wymianie w sytuacji, gdy: a) posiadają wady fabryczne, b) towar jest niezgodny z Zamówieniem

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach niezbędnych do realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci zawsze mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem dunin.eu z dniem 01.12.2015 r.
 2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 3. Obecność towaru w asortymencie Sklepu Internetowego dunin.eu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 4. Sklep Internetowy dunin.eu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy Towaru na stronie internetowej wraz ze zdjęciami prezentowały rzeczywisty stan Towarów.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami

Obserwuj nas: