Regulamin - DUNIN

Regulamin przystąpienia do Programu Partnerskiego

§1

1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Regulamin – niniejszy dokument.
b) Program Partnerski – program polegający na współpracy pomiędzy DUNIN a Partnerem.
c) Sklep – oznacza sklep online www.dunin.eu, prowadzący sprzedaż w imieniu DUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Jana III Sobieskiego 62A.
d) Opiekun Programu Partnerskiego (w skrócie OPP) – osoba odpowiedzialna za współpracę pomiędzy Partnerem, a Sklepem, administrator sklepu.
e) Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który zarejestrował się w Sklepie, poprzez www.dunin.eu/moje-konto , zaakceptował zaproszenie do dołączenia zarejestrowanego konta do Programu Partnerskiego oraz zaakceptował niniejszy Regulamin.
f) Inwestor – podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
2. Organizatorem programu jest Dunin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 62A, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Bielsku-Białej Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS 0000274048, NIP 5472060638.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania Programu Partnerskiego strony internetowej – sklepu online www.dunin.eu (zwanego dalej Sklepem).
2. Regulamin jest prawnym porozumieniem między DUNIN Sp. z o.o. (dalej DUNIN) a Partnerem, który potwierdza, że zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.

§3

1. Program Partnerski polega na promowaniu przez Partnera produktów oferowanych przez DUNIN, a następnie otrzymywaniu prowizji z tytułu zakupu przez Inwestora produktów DUNIN w Sklepie.
2. Osobą wyznaczoną ze strony DUNIN do kontaktów, pośrednictwa oraz opieki nad prawidłowymi relacjami i kontaktami z Partnerem jest Opiekun Programu Partnerskiego projekt@localhost.
3. DUNIN oświadcza, że jest właścicielem domeny dunin.eu i bazy danych, produktów, zdjęć umieszczonej na tej stronie.

§4

1. Warunki przystąpienia do udziału w Programie Partnerskim:
• rejestracja w Sklepie, poprzez www.dunin.eu/moje-konto
• akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Po zalogowaniu do konta, w zakładce Program partnerski (http://localhost/dunin-stary/programpartnerski/)
Partner otrzyma możliwość wygenerowania unikalnego linku do Sklepu, Produktu lub kodu.
3. W przypadku gdy Inwestor zakupi produkty DUNIN w Sklepie, korzystając z otrzymanego od Partnera linku/kodu, na koncie Partnera zostanie automatycznie naliczona prowizja w wysokości zgodnej z §5 ust 2 Regulaminu.
4. Po zalogowaniu się na swoje konto Partner ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia wysokości naliczonej, wypłaconej lub anulowanej prowizji.
5. Partner otrzymuje prowizję wyłącznie, gdy Inwestor dokona zakupu za pośrednictwem linku lub kodu wygenerowanego na koncie Programu partnerskiego

§5

1.Za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną w Sklepie poprzez wygenerowany link/kod, Partner otrzyma prowizję w wysokości procentowej wartości zamówienia netto.
2. Wysokość prowizji ustalana jest z OPP i jest od razu widoczna na koncie Partnera, ale wymaga akceptacji przez Opiekun Programu Partnerskiego.
3. Prowizja zostanie zaakceptowana przez administratora sklepu na początku miesiąca, miesiąc po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli po upływie terminu na zwrot towaru przez Inwestora.
4. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
5. Po zaakceptowaniu przez administratora prowizji, Partner wystawi DUNIN fakturę w wysokości zaakceptowanych prowizji.
6. Prowizja dla Partnera zostanie wypłacona na podstawie faktury lub rachunku. Płatność ze strony DUNIN nastąpi przelewem, na wskazany przez Partnera rachunek bankowy, najpóźniej po 14 dniach od otrzymania faktury przez DUNIN.
7. DUNIN zastrzega wypłatę prowizji od kwoty 100,00 zł netto. W przypadku gdy prowizja dla Partnera nie przekroczy minimalnej kwoty, Partner wystawi fakturę/rachunek na koniec roku kalendarzowego.

§6

1. DUNIN zastrzega sobie prawo do zmiany cen, oferty, warunków sprzedaży w Sklepie.
2. Każde zakupy dokonane przez Inwestorów w Sklepie, zwroty i reklamacje podlegają warunkom przedstawionym w Regulaminie Sklepu.

§7

1. DUNIN i Partner zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem współpracy oraz do ich niewykorzystywania w innym celu niż określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku złamania tajemnicy, zwłaszcza informacji o wysokości prowizji, DUNIN zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Partnera odszkodowania.

§8

1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. DUNIN może jednak w każdym czasie zakończyć Program.

§9

1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać DUNIN wyłącznie po zalogowaniu do konta, w zakładce Program partnerski (http://localhost/dunin-stary/program-partnerski/).
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez DUNIN w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko DUNIN będzie ostateczne.
3. Reklamacje mogą dotyczyć tylko Zgłoszeń, od których złożenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Stanowisko DUNIN będzie ostateczne, co nie uchybia prawu Partnera do dochodzenia swoich roszczeń w trybie innym, niż reklamacyjny.

§10

1. Administratorem danych osobowych Partnera jest DUNIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Jana III Sobieskiego 62A.
2. Dane osobowe Partnera przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu realizacji Programu Partnerskiego.
3. Dane podane przez Partnera będą przechowywane przez okres realizacji Programu Partnerskiego a po ustaniu celu przetwarzania przez czas określony w przepisach (min) skarbowych, archiwizacyjnych i innych.
4. Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Partner posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
6. Partner posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzana danych osobowych, nie dotyczy zaś współpracy przy realizacji Programu Partnerskiego.
7. Dane Partnera nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz instytucji określonych w przepisach prawa, min. takim jak Urząd Skarbowy.
8. Podanie danych przez Partnera jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem współpracy w ramach Programu Partnerskiego a nie podanie danych uniemożliwi współpracę.

§11

1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między DUNIN a Parterem, zastępując pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania współpracy z Partnerem przez DUNIN.
3. Partner, który chce odstąpić od udziału w Programie Partnerskim powinien zawiadomić o tym fakcie DUNIN za pośrednictwem poczty e-mail.
4. DUNIN zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, mając przy tym obowiązek poinformowania o tym fakcie Partnera.
5. Spory wynikłe ze współpracy DUNIN i Partnera rozstrzygały będą sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby DUNIN.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zamknij