regulamin - DUNIN

REGULAMIN KONKRUSU „DUNIN Design”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest firma DUNIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Jana III Sobieskiego 62a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5472060638 (dalej „Organizator”).
 2. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.dunin.eu/dunin-design/regulamin.
 3. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na treść regulaminu oraz akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia.
 5. Celem Konkursu jest propagowanie profilu działalności Organizatora.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać od 01 lipca do 31 grudnia 2024 roku.
 2. Ostateczny termin przesyłania zadań konkursowych to 31 grudnia 2024 roku godz. 23:59:59.
 3. Czas przesłania zgłoszenia do konkursu jest rejestrowany przez firmę DUNIN Sp. z o.o.

III. UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie (na dzień ogłoszenia konkursu) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące rezydentem podatkowym w Polsce.
 2. Osoby spełniające powyższe warunki, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zwane będą dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z organizacją Konkursu, a także ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19 z późn. zm.)
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na Stronie Konkursowej oraz na profilach społecznościowych Meta Platforms oraz kanale Pinterest DUNIN Sp. z o.o. tj.: https://www.facebook.com/duninofficial, https://www.instagram.com/duninofficial oraz https://pinterest.com/dunin/ , a także informacje o Konkursie będą dostępne w salonach sprzedaży partnerów handlowych DUNIN Sp. z o.o., które dobrowolnie będą chciały informować o przeprowadzanym przez Organizatora konkursie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z jakimkolwiek serwisem społecznościowym ani też salonem sprzedaży, będącym partnerem handlowym DUNIN Sp. z o.o. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Meta lub Pinterest, a także partnera handlowego DUNIN Sp. z o.o., u którego rozpowszechniane są informacje na temat konkursu. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi salonów sprzedaży lub serwisów społecznościowych. Organizator zwalnia w całości swoich partnerów handlowych od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

V. ZADANIE KONKURSOWE

  1. Zadaniem konkursowym („Zadanie Konkursowe”) jest przesłanie zdjęcia („Zdjęcie”) przedstawiającego pomieszczenie z wykorzystaniem produktów marki DUNIN. Organizator dopuszcza łączenie w projekcie produktów różnych producentów („Zgłoszenie” lub „Zgłoszenie Konkursowe”).
  2. Nieobligatoryjne jest opublikowanie zadania konkursowego w swoich kanałach społecznościowych (Facebook lub Instagram) i oznaczenie hasztagami: #DUNINdesign #DUNINkonkurs. Publikacja powinna być udostępniona przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję Konkursową. Na czas trwania konkursu profil w mediach społecznościowych Uczestnika powinien być publiczny.
  3. Wymagania techniczne Zgłoszenia („Zdjęcie”):

– plik w formacie .jpg lub .png, maksymalnie 2 ujęcia;

– rozdzielczość pliku: 300dpi;
– maksymalna wielkość pliku: 15MB;
– brak jakichkolwiek logotypów;
– brak jakichkolwiek znaków wodnych, tekstów, podpisów, dopisków itp.

 1. Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik przesyła za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej, tj.: https://dunin.eu/dunin-design/ lub mailowo, na adres: konkurs@dunin.eu .
 2. W formularzu Konkursowym Uczestnik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, a także w celu udzielenia licencji, zgodnie VI ustępem niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega, że w ramach oceny Zgłoszeń brane będą pod uwagę wyłącznie skuteczne Zgłoszenia dokonane za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego na Stronie Konkursowej w Okresie Trwania Konkursu, oraz Zgłoszenia wysłane e-mailem i potwierdzone przez Organizatora, jako przyjęte, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania Zgłoszenia. Niepotwierdzone Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Zgłoszenia konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika zadania konkursowego. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 5. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie będą kasowane przez Organizatora ze skrzynki e-mail i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.
 6. Uczestnik może w ramach Konkursu dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składająca się z 3 osób, która wybierze Zwycięzcę Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
 8. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: estetykę fotografowanego wnętrza i samego Zdjęcia oraz użyteczność marketingową.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1, rozdziału II, spełniające warunki Regulaminu.

VI. NAGRODY, LAUREACI, PODATEK OD NAGRÓD

I Nagroda w kategorii ,,Głównej” – nagroda pieniężna o  wartości 3000,00 zł

II Nagroda w kategorii “Głównej” – nagroda pieniężna o wartości 700,00 zł

Nagroda w kategorii ,,Specjalnej – Małe Wnętrze” –  nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł

Wyróżnienia – dyplom oraz opublikowanie informacji o wyróżnieniu na stronie internetowej Organizatora

 1. Jakakolwiek nagroda niepieniężna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia w Konkursie dopuszcza się możliwość przyznania mu więcej niż jednej Nagrody w Konkursie
 3. Wydanie nagród pieniężnych następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Laureata, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Jeżeli Laureat zamieszkuje poza granicami RP i nie posiada rachunku bankowego prowadzonego w walucie PLN, Organizator dokona przelewu nagrody pieniężnej w walucie PLN na rachunek bankowy wskazany przez Laureata w kwocie wynikającej z treści Regulaminu, zaś przewalutowanie odbędzie się na zasadach obowiązujących dla banku obsługującego rachunek Laureata.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odebrania i realizacji nagród niepieniężnych w przypadku, gdy laureat Konkursu podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane do kontaktu lub nie udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni w celu realizacji i odbioru nagród pomimo podejmowanych prób przez Organizatora.
 5. Ilość przekazanych nagród w postaci Wyróżnienia będzie zależna od ilości Zgłoszeń, nie więcej jednak niż 100.
 6. W przypadku Laureatów, którzy zamieszkują w Polsce i posiadają polską rezydencję podatkową Organizator jako płatnik potrąci od kwoty nagrody i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w według stawki 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.
 7. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin i dokonując Zgłoszenia w Konkursie nieodwołalnie oświadcza, iż żadne czynności związane z dokonaniem Zgłoszenia, w tym w szczególności ze wykonaniem Zdjęcia stanowiącego Zadanie Konkursowe nie są wykonywane w ramach ewentualnie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora zdjęć nadesłanych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, na czas trwania konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w Internecie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, wykorzystywanie w  kampaniach marketingowych, reklamowych i promocyjnych Organizatora.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 §1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych zdjęć, oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów i opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego lub wyróżnionego zdjęcia objętego zgłoszeniem konkursowym, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursy z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych zdjęć.

VIII. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego (zdjęcie przedstawiające pomieszczenie z wykorzystaniem produktów marki DUNIN) do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu wykonania obowiązków wobec Uczestników Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi – konieczność wykonania zobowiązania wobec tych osób wynikających z wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia Konkursu i wręczenia nagrody. Dane Uczestników mogą być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału Uczestników w Konkursie. W tym celu dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych będzie można domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, mogą żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie w jakim ich dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, przysługiwać im będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim przypadku Organizator może dalej przetwarzać dane jedynie w razie istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku przeprowadzaniem Konkursu.
 5. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres korespondencyjny Organizatora na adres: DUNIN Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 62a, 43-300 Bielsko-Biała,  z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego.
 6. Reklamacje można składać przez Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
 7. Zgłoszenie przez Uczestnika reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, powód i zakres reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna zostać podpisana, pod rygorem odstąpienia od jej rozpatrzenia.
 8. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika w formie takiej, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy nabytych już uprawnień Uczestników Konkursu. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą opublikowania jego zmienionej wersji na Stronie Konkursowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamknij